28

Şubat
2014

Parazitlere Karşı Doğa Direnci

Yazar: admin  |  Kategori: Böcek İlaçlama  |  Yorum: Yok   |  

Doğa direnci, parazitlerin veya onların ürünlerinin önceden etkisi olmadan var olan bir direnç halidir.

Doğa direnci tür (insanın kuş sıtması etkenlerine veya Taenia saginata’nın lar­va şekline karşı direnci gibi), gen (S hemoglobini genine sahip olanların Plamıo- ıliıtnı fcılciparııın’ıı dayanması gibi) ile ilgili olabilir.

Bu direnç bir yaşlanma direnci şeklinde de görülebilir. Yaşlı hayvanlarda pa­razitlerin dokulardan geçişi daha zordur.

Buluğ yaşından sonra kılların yağının terkibinin değişmesi bazı dermatofitleıe karşı direnci sağlamaktadır. Doğa direncinde vücudun örtüleri, sıcaklığı, dokuların uygun olmaması, vücut sıvılarındaki lizozim, beta-lizinler, beta peptidler, spermin, tuz asidi, laktoperoksidaz, ivegen dönem yanıtı proteinleri, bazı sitokinler ve komple- ment sisteminden başka makrofajlar, nötroi’iller, eozinofiller, bazofilier ve mast hücreleri ile trombositler rol oynar. Bunların etkisiyle vücut parazit­lere fagositoz, etkenin öldürülmesi, eritilmesi ve yangıyla karşı kor.

Komplement sistemi belirli koşullarda birbirlerini bir sıraya göre aktif­leştiren ve çoğu enzim olan en az 20 kadar farklı proteinler grubudur. Bu sistem belirli koşullarda hücreleri eritir, fagositozu arttırır, yangıyı kamçılar, bağışık kompleksleri zararsız hale getirir.

Antikorlar:

Antijene karşı omurgalı hayvan vücudunda beliren antikorlar serumun globülin bölümünde bulunmaktadır. İmmünoglobülin denen ve Ig simgesiyle gösterilen bağışıklık globiilinleri 5 sınıftır: IgG. IgM. IgA, IgD. ve IgE. Ayrıca bunlardan insanda IgG’nin IgG 1, IgG2, IgG3 ve IgG4. IgM’nin IgMl. ve IgM2 ve IgA’nın IgA 1 ve IgA2 gibi altsınıfları vardır.

Oluşan antikorların çeşidi, parazitine göre farklıdır. Ayrıca infeksiyonun başlangıcında genellikle önce IgM belirir.

Parazitlere karşı her çeşit immünoglobülin gelişmektedir.

Antikorlar ya yalnız başına veya komplementin yardımıyla işlerler.

Antikorlar, parazitlerin etrafında çöküntüler olmasına (presipitasyon). kümelenmelerine (agliitinasyon), komplementin etkisiyle erimelerine, fagosit- lerce daha kolay yutulmalarına… sebep olurlar.

T Limfositleri:

Timüste olgunlaşan T limfositleri antikor oluşturan B limfositlerinden yüzlerinde Ig, komplementin C3d (CR2) parçaları ve Epstein – Barr virüsü için reseptör olmaması ve daha başka özellikleriyle ayrılır.

T limfositlerinin bağışıklık olaylarında etkin hücreler yetiştirme, limfokinler salarak başka hücreleri etkileme, işbirliği sağlama, yabancı hücreleri zehirleme ve öldürme gibi görevleri vardır.

T hücreleri arasında yardımcılar (B ve T hücrelerinin antijenle kamçılanan değişmesine yardım edenler), bastırıcılar (yardımcı T hücrelerinin işlemesini du- duranlar). düzenleyiciler (yardımcı veya bastırıcı haline geçerek antijenlere yanıtı düzenleyenler) ve hücre öldürücü T limfositleri ayrılabilir.

Makrofajlar:

Monoblast. proıuonosit. monosit ve doku makrofajları ,”bir çekirdekli fagosit sistemi” olarak biraraya toplanmıştır. Bu hücrelerin anası, kemik iliğindeki kök hücreleridir. Bunlardan oluşan kan monositleri az ayrışmış hücrelerdir; halbuki makrofajlar dokulara oturmuşlardır ve daha olgundurlar. Makrofajiar fagositoz yaparlar ve yuttukları canlı ve cansız maddeleri sin­dirmeğe çalışırlar.

Marofajlaıın plazma zarı üzerinde çeşitli reseptörler vardır. Söz gelirni IgG’nin Fc. kompementin Cb parçası böyle reseptörlere yapışır ve böylece mik­ropların yutulması ve öldürülmesi şiddetlenir.

Makrofajların daha başka görevleri de vardır:

T limfositlerinin kamçılanması ve böylece B hücreleri için yardımcı hale gel­mesi veya koruyucu bağışıklıkta rol oynayabilmesi için makrofajların önce anti­jeni alması ve bunu limfositler için hazırlaması gerekir.

Ökaryonlu Parazitlere Karşı Bağışıklık

Paıazitozlarda antikorlarla ve hücre aracılığıyla olan bağışık yanıtlar birlikte ortaya çıkar: fakat parazitin türüne göre biri daha baskın olabilir. Hücre aracılığıyle olan bağışıklık hücre içi parazitlere, antikorlu bağışık yanıt ise kan ve sıvılardaki parazitlere karşı savaşta daha önemlidir. İlaçlama çok önemli bir uygulamadır. Böcek ilaçlama firmaları tarafından yapılan ilaçlama böcek ile mücadele durumunda ihmal edilmemelidir.

T hücreleri parazitlerin çoğalmasının baskı altına alınmasına, infeksiyonlunun ömrünün uzamasına, sitotoksikler parazitlerin ölümüne ve limfokinlerle makıo- fajların aktifleşmesine yol açtıkları gibi helmiııtii infeksiyoniarda önemli olan eozinofil hücreleri de aktifleştirirer. T hücreleri süreğen infeksiyoniarda karaciğerde graniilom ve bağ dokuda kapsül oluşumuna yol açarlar. T hücreleri bağırsak muhat zarında yangı hücrelerinin, rnast hücrelerinin. Becher hücrelerinin çoğalmasında, medyatörlerin ve salgıların artmasında ve helmintle- rin dışarı atılmasında rol oynarlar.

Hücre aracılığıyle olan bağışıklığın toksoplazmoz. leyişmanyoz. trikinyaz, hi- menolepyaz, fossiyolyaz ve şistozomyaz… da etkisi gösterilmiştir. Mantar­larla oluşan infeksiyoıılara karşı etkilidir.

Parazitlerin yüzeyindeki antijenlerle birleşen IgM ve IgG’nin komplemente bağlanması ile parazitler eritilebildiği gibi bu olay ınakrofaj – Ig ve C3 aracılığıyle hücre içinde; ayrıca IgG – NK hücreleri aracılığıyle. bunlardan başka helmint larvaları gibi metazoonlarda eozinofillerin ürünleriyle (22) de hücre dışında olabilir.

Antikorların, genellikle IgG’nin etkilediği hücrelerin erimesi bağışık olmayan vücutlardan alınan limfositlerle de sağlanmaktadır: Burada antikor yapan limfo- sitlerle öldürücü limfositler arasında bir sinerji vardır.

1   – Antikorların ökaryonlu parazitlere karşı çeşitli etkileri vardır. – Antikorlar serbest parazitleri nötürler ve bunların hücrelere girmesini önler. Söz gelimi sıtmada merozoitlerin reseptörleri antikorlarla bulaşınca alyu­varlara giremezler.

2    – Antikorlar komplement yardmııyle protozoonları eritirler.

3   – Antikorlar fagositlerin Fc reseptörleriyle birleşerek fagositozu arttırır­lar.

4  – Antikorlar hiicıe öldürücü bazı olaylarda etkili hücreleri aktifleştirirler. Söz gelimi sitotoksik hücreler, makrofajlar. nötrofiller. eozinofiller antikorlu or­tamda solucanlardaki Fc ve C3 reseptörleriyle birleşirler ve dış zarı eritirler.

5  – Antikorlar, parazitlerin etrafında presipitasyonla çöküntülere sebep olurlar, böylece onların deliklerinin tıkanmasına ve parazitin aç kalmasına sebep olurlar.

Ayrıca antijenler arasındaki yarışma da rol oynamaktadır.

Parazitin 1) vücuda yerleşmesini, 2) üremesini yani enfeksiyon yapmasını, 3) hastalığı önlemesini sağlayabilen güçlerde bağışıklık ayrılabildiği gibi bütün hayat boyunca veya kısa bir müddet süren bağışıklıklar da vardır.

Bağışıklık bakımından 3 basamak ayrılabilir:

  1. Etkili bağışıklık cevabının olmaması : İnsanlarda amöbiyaza karşı, daha önceki bir iııfeksiyondan iyileştikten sonra belirgin bir direnç gelişmemektedir. Ayrıca insanlarda Afrika uyku hastalığı etkenleri olan Trypımosomıı gamhiense ve T.rlUHİesii’iısc’ye karşı etkili bir bağışıklık genellikle gelişmez.
  2. Premıınition veya parazitli bağışıklık : İnsan ve maymun sıtmasında ve Schistosomiasis’te olduğu gib birçok parazitli enfeksiyonlarda klinik bakımdan iyileşme ve bağışıklık, vücutta az miktarda canlı etkenin kalmasıyle oluşmaktadır. Sılıistosoma lı infeksiyonlarda vücuda giren genç şekillere karşı bir bağışıklık sağlanmaktadır. Bu durumda vücuttaki erişkin lıelmintin konak an­tijenlerine benzeyen antijenlerle korunduğu bildirilmektedir.
  3. Parazitleri yok eden bağışıklık : Bu durumda klinikçe tam iyileşme, parazi­tin yokedilmesi ve ömür boyu sürebilen bağışıklık vardır. Buna şark çıbanında rastlamaktayız. Yine Plasınodiuın berghei kemede. Plasmoılium berglıei yoelii farede. Plasmoılium eynomolgi bastiımellii resus maymununda parazitleri yoked- ici bir bağışıklık sağlar.

Bir parazit ayrı konaklarda ayrı nitelikte bağışıklığa yol açabilir: Plasmoılium berghei kemede sterillendirici bağışıklık yaptığı halde farede öldürücüdür.

Bağışıklık türe ve ayrıca tür içinde belirli bir evrim safhasına karşı olabilir. Sıtmada alyuvarlar içindeki şekillere karşı gelişen bağışıklık yalnız bunlara etkil­idir.

Helıuintlere karşı bağışıklığı incelemek üzere kemelerde Nippostrongylus brıısilicıısis sık olarak kullanılmıştır. Bu nematodun çok ufak bir infeksiyo- nu ile timiisle ve ayrıca antikorlarla ilişkili uzun süren bir bağışıklık gelişmektedir. Helmintin barsaktan atılışı iki adımda olmaktadır: Önce solucan üzerine antikorların etkisi görülür. Bunlardan en önemlileri IgGl’dir. Bu antikor­san helmintin saldığı asetilkolin esteıaze gibi enzimleri işletmediği sanılmaktadır. Ayrıca solucanın barsak hücrelerinde bozukluklar belirmektedir. Baniann açlıktan olduğu sanılmaktadır. Bunlardan sonra solucan bağırsaktan Mihraktadır. Bu atılışta solucanın yapışmasına yarayan asetil kolinesterazin et­kisinin kalkması da yardım etmektedir, bu dönemde IgE gibi işleyen antikorların da etkisi vardır.

Kazanılmış bağışıklık ve doğa direnci, infeksiyonların araya girmesi, beslen­me yetersizliği, vücut direncini kıran ilaçlar ve doğum gibi sıkıntı veren faktörlerle azal maktadır. Bunun sonucu olarak hastalandıncı gücü az olan bazı canlılar hastalıkara neden olmaktadırlar. İnsanın edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendronuı (AİDS) vücut direncini kırma bakımından çok önemlidir.

AIDS’li hastalarda hücre aracılığıyle olan bağışıklık baskı altında olduğundan bunlarda pnömosistoz, toksoplazmoz, kriptokokkoz, aspergilloz, mekboru.su – bronş – akciğer kandidyazı, lıistoplazmoz ve genelleşen strongyloidiasis gibi enfeksiyonlara sık rastlanmaktadır.

 

27

Şubat
2014

Fare İle Mücadele

Yazar: admin  |  Kategori: Böcek İlaçlama  |  Yorum: Yok   |  

Fareler, insan sağlığı açısından ciddi tehlike demektir. Ev faresi, lağım faresi, tarla faresi, pamuk faresi, çatı faresi, kör fare, orman faresi, kanguru faresi, yeleli fare, hasat faresi, çöl faresi gibi yüzlerce türü bulunan farelerin her biriyle mücadele oldukça zordur. Bazıları koloniler halinde yaşayıp, besin ihtiyaçları için toplu halde saldırırlar. Bazıları ise insanların da yaşam alanları olan kapalı yerlerde görülüp, insan gıdalarına zarar verirler. Fare ile mücadele kişilerin tek başlarına oldukları durumlarda her şekilde imkansızdır. Fare ilaçlama kolay yöntemlerle çözüm olacaktır.

Böcek ilaçlama firmaları tarafından uygulanan fare ilaçlama yöntemleri alanlara, fare türlerine göre değişir. İlaçlama firmaları tarafından fare ile mücadele durumunda görevlendirilecek kişilerin alanlarında uzman, eğitimli, profesyonel kişiler olması gerekmektedir. Farelerden kurtulmak amacıyla yanlış ilaç uygulanması ve uygulanacak yöntemin de yanlış olması durumunda maddi zararların ortaya çıkabileceği gibi sağlık sorunları da yaşanabilir.

Fareler bitkilere, eşyalara, insan gıdalarına hatta insanlara zarar verirler. İnsanlar uyurken kulak, burun, dudak gibi yerlerini kemiren fare türleri bulunduğu gibi, besin ihtiyaçları için tarlalardaki ekinleri yiyen de fare türleri bulunur. Her durumda kişiler için tehdit oluşturan fare ile mücadele zorunlu bir davranıştır. Böcek ilaçlama firmaları fare ile mücadele konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Birçok özelliği olan fareler hızlı olmaları ve hassas yapıya sahip olmaları nedeniyle yakalanmalarını çok az ihtimallere düşürürler. Tehlikelerin çok çabuk farkına vararak, çok hızlı kaybolabilirler. Bu nedenle pratik çözümlerle yok edilmeleri daha kolay olacaktır. Böcek ilaçlama firmaları bu konuda birçok yöntem uygular.

26

Şubat
2014

Evde Böcek İlaçlama Nasıl Yapılır ?

Yazar: admin  |  Kategori: Böcek İlaçlama  |  Yorum: Yok   |  

Böcek ilaçlama ciddi, dikkat gerektiren bir iştir. Kullanılan ilaçların yanlış kullanılması sonucu canlıların sağlık sorunlarına sebep olabilecek zararlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle böcek ilaçlama yapan kişilerin de eğitimli ve alanlarında uzman kişiler olması şarttır. Doğru ilaçlar doğru şekilde kullanılmalıdır.

Böcek ile mücadele oldukça zordur çünkü böceklerin binlerce türü mevcuttur. Her türün sayıları da çok fazladır. Bu durumda yaşam alanlarımızda böceklerle sürekli karşılaşabilme ihtimalimiz yükselir. Özellikle evlerimizde bulunan böcekler bizler için büyük sorun demektir. Hamam böceği, kalorifer böceği, tahtakurusu, kulağakaçan, kırkayak, güve, tespih böceği, çiyan, karınca, sinek, sivrisinek gibi türleri bulunur. Evlerimizin mutfak, banyo, salon, yatak odası gibi bölümlerinde farklı türlerine rastlayabiliriz. Böcek ilaçlama firmaları ‘evde böcek ilaçlama nasıl yapılır?’ sorusuna net cevaptırlar. Böcek ilaçlama uygulanan evde aynı sorunun yeniden yaşanması düşük bir ihtimaldir. Yumurtaların bazı ilaçlama yöntemleriyle yok edilememesi göz önüne alınarak, bir süre sonra yeniden böcek ilaçlama yaptırılması gerekebilir.

Kokusuz böcek ilaçlama, kokulu böcek ilaçlama, jel ilaçlama yöntemlerin uygulandığı evde böcek ilaçlama daha çok kokusuz ve jel ilaçlama olarak uygulanır. Bu yöntemler kişilere rahatsızlık vermedikleri ve herhangi bir önlem gerektirmedikleri için böceklerden kurtulmak isteyen kişiler tarafından daha çok tercih edilirler. Sonrasında da böcek ilaçlama yapılan alanın temizlenmesine ya da silinmesine gerek yoktur.

Böcek ile mücadele durumunda size yardımcı olabilecek kuruluşlar böcek ilaçlama firmaları olacaktır. Muhakkak böcek ilaçlama için böcek ilaçlama firmaları ile irtibat kurulmalıdır.

25

Şubat
2014

Böcek İlaçlama Teknikleri

Yazar: admin  |  Kategori: Böcek İlaçlama  |  Yorum: Yok   |  

Böcek ilaçlama, açık ya da kapalı her alanda uygulanabilen işlemdir. Birçok böcek ilaçlama yöntemi vardır ve ilaçlama yapılacak böcek türüne, alana göre bu yöntemler değişir. Böcekler insanlara çok fazla rahatsızlık verirler. Bazıları sağlık sorunlarına sebep olurken bazıları maddi kayıplara yol açabilmektedir. Yüz binlerce böcek türü bulunur ve her yerde karşımıza çıkarlar. Ev ilaçlama, okul ilaçlama, iş yeri ilaçlama, park ilaçlama, site ilaçlama, dershane ilaçlama, bahçe ilaçlama bu yüzden oldukça yaygındır. Ancak böcek ilaçlama ile böceklerden kurtulmak mümkündür.

Sayıları çok fazla olan ve her geçen gün bıraktıkları yumurtalarla daha da artan böcekler evimizin de her köşesinde görülebilir. Mutfak, banyo, salon gibi bölümlerde çeşitli böcek türlerine rastlarız. Alanlara göre böcek ilaçlama teknikleri değişir. Bazen kokusuz ilaçlama kullanılan ortamlar için bazen kokulu ilaçlama gerektirebilir. Bu böceğin türüne de bağlıdır. Daha zor olan türler için kokulu ilaçlama tercih edilir. Bu böcek ilaçlama yöntemi diğerlerine göre daha fazla önlem alınması gereken bir uygulamadır. Açık alanlar için daha fazla kullanılır. Ev içlerinde bulunan, sayıları çok fazla olan böcek ile mücadele durumunda ise, kokusuz ilaçlama ya da jel ilaçlama tekniği uygulanır. Bunlar kokusuz, zararsızdır. Bunun için ilaçlama yapıldığı sırada hiçbir canlıya rahatsızlık vermezler.

Böcek ilaçlama firmaları tarafından uygulanan böcek ilaçlama teknikleri farklıdır. Tekniklerin farklı olması böcek ilaçlama fiyatları için de etkili olacaktır.

24

Şubat
2014

Bebek Olan Evde İlaçlama

Yazar: admin  |  Kategori: Böcek İlaçlama  |  Yorum: Yok   |  

Böcek, haşere ve kemirgen türleriyle başa çıkmak oldukça zordur. Binlerce türleri bulunan bu hayvanlar, canlılar için ciddi tehdit demektir. Bu tür canlıların zararlarını önlemek böcek ilaçlama firmaları tarafından yapılan uygun ve doğru ilaçlamalarla mümkündür. Böcek ile mücadele için ekonomik böcek ilaçlama fiyatları ile hizmet veren, böcek ilaçlama firmaları tercih edilmelidir.
Böcek ilaçlama, haşere ilaçlama yapacak kişiler önce hangi türe karşı mücadele ettiklerini ve bu mücadelede için uygulayacakları ilaçlama alanını belirlemelidirler. Böcek ilaçlama firmaları tarafından gönderilen kişilerin, bu yüzden eğitimli, alanında uzman olmaları şarttır. Ancak bu durumda böcek ilaçlama için doğru teşhisler konulur. Her şey belirlendikten sonra uygulama yapılmaya başlar. Kokusuz böcek ilaçlama, kokulu böcek ilaçlama, jel ilaçlama gibi farklı yöntemlerle uygulanacak haşere ilaçlama yapılırken bazı tedbirlerin de alınması gerekebilir.
Böcek ilaçlama evde haşere gördüm denildikten hemen sonra yapılmalıdır. Özellikle kapalı alanlarda, kokusuz ilaçlama ya da jel ilaçlama tercih edilir. Çünkü bu ilaçlama yöntemlerinin kişiler açısından tehlikeleri yoktur ve rahatsız edici değillerdir. Özellikle ciltleri hassas olan ya da bebek olan evde ilaçlama jel ilaçlama ile uygundur. Böcek ile mücadele durumunda bu yöntem tercih edilirse ilaçla temas halinde olunmaması bebeğe zarar gelmesini önler. Bu ilaçlamadan önce gıdaların saklanmasına ya da ortamdan bebeğin uzaklaştırılmasına gerek yoktur. Tamamen zararsız olan yöntemle kolaylıkla böceklerden kurtulmak mümkündür.
Böcek ile mücadele durumunda kalan kimseler, sağlıklarına da zarar gelmeden bu işi kolayca çözmeye çalışırlar. Kendi çabalarıyla büyük zaman kayıpları yaşayacak insanlar, böcek ilaçlama firmaları tarafından yardım almalıdır.

© Tüm Hakları Saklıdır - Böcek İlaçlama